Strona główna
O mnie
Usługi
Artykuły
Ulubione linki
Kontakt
EDUCO
Poradnictwo Pedagogiczne Krystyna Łuczak
Dla dzieci

Wykaz treningów i zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci


1. Zajęcia psychoedukacyjne dla przedszkolaków "Przedszkolak w świecie emocji"

Podczas zajęć dzieci mają możliwość lepszego poznania siebie w momentach smutku i radości. Właściwa edukacja emocjonalna sprzyja dobremu samopoczuciu, zdrowiu i zapobiega trudnościom rozwojowym, umacniając tworzenie zrównoważonej osobowości. Wyrażanie i kontrolowanie emocji jest podstawowym procesem wychowawczym, sprzyjającym procesowi rozwoju.

 

„Edukacja emocjonalna wzbogaca nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Tworzy ona komunikację, buduje empatię i wyznacza wspólne cele oparte na dialogu i szacunku.”

Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozpoznawania własnych uczuć. Dzięki tej świadomości łatwiej im będzie odnaleźć wewnętrzną równowagę zarówno w samotności, jak i w relacjach z innymi.

Program zajęć:

Zajęcia adresowane są do przedszkolaków (4-5 lat).  Składają się z czterech modułów:

 • Edukacja emocjonalna przedszkolaka – Radość i smutek
 • Edukacja emocjonalna przedszkolaka – Zaskoczenie i strach
 • Edukacja emocjonalna przedszkolaka – Czułość i rozdrażnienie
 • Edukacja emocjonalna przedszkolaka – Wstyd i nadzieja

 

Czas trwania:  4 spotkania x 1 godz. lub 8 spotkań x 1 godz.

2.Trening umiejętności szkolnych dla sześciolatków 

Dlaczego ćwiczenie umiejętności społecznych, w tym szkolnych, jest takie ważne? Ponieważ wpływa w znacznym stopniu na poprawę zachowania dziecka, na jego funkcjonowanie w grupie, zwiększa możliwość uzyskiwania większych osiągnięć w szkole. Dziecko, które wykorzystuje umiejętności społeczne, rzadziej popada w konflikty i kłopoty, czuje się bezpieczniej. Trenowanie umiejętności społecznych wspomaga rozwój i zapobiega wielu problemom, które mogą pojawić się wraz z dorastaniem. Trenowanie umiejętności społecznych stanowi program naprawczy dla dzieci przejawiających zachowania agresywne. Uczy zastępowania zachowań społecznie nieakceptowanych zachowaniami konstruktywnymi. Natomiast dzieciom nieprzejawiającym trudności z zachowaniem daje dodatkowe umiejętności pomagające jeszcze w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

 

Cel zajęć: Zajęcia pomagają przełamywać nieśmiałość, rozwijają umiejętności społeczne oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.  

Zajęcia kierowane są:

 • do dzieci nieśmiałych - wycofujących się,
 • do dzieci niepotrafiących uporać się ze złością, jako program wspierający,
 • oraz do dzieci chcących rozszerzyć swoje kompetencje społeczne, jako program edukacyjny.

  Program zajęć:

Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawania swoich emocji, trenują panowanie nad nimi, uczą się ich werbalizowania. Ćwiczą również umiejętności społeczne, w celu zdobywania nowych kompetencji, związanych z zachowaniem się w sytuacjach trudnych i podejmowania mądrych wyborów. Na zajęciach poruszane są następujące tematy:

 • Wyrażanie uczuć
 • Radzenie sobie ze złością
 • Przełamywanie nieśmiałości
 • Wychodzenie z „roli klasowej”
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi rówieśników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie z przegraną
 • Alienacja a akceptacja w grupie rówieśniczej
 • Nauka dzielenia się
 • Bycie w grupie - ćwiczenie asertywności
 • Rywalizacja a kompromis

   ______________________________________________________

Czas trwania: 12 spotkań x 1,5 godz.

3. Zajęcia edukacyjne "Z dzieckiem w świat wartości"

Zajęcia te są odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie współczesnych rodzin. W domu rodzinnym wielu dzieci bardzo często nie ma czasu ani odpowiedniego przygotowania do omawiania tematyki wartości, tak ważnej dla zdrowego rozwoju młodego człowieka. Również szkoła, skupiając się na nauczaniu konkretnych przedmiotów, w niedostatecznym stopniu realizuje program wychowawczy dotyczący tematyki wartości.

 

Celem zajęć jest przybliżenie tematyki wartości. Podczas tych zajęć dzieci mają możliwość zapoznania się z wartościami w odniesieniu do konkretnych sytuacji z ich życia rodzinnego, edukacyjnego oraz społecznego. Efektem tego jest wzrost świadomości etycznej, która jest pomocna w prawidłowym kształtowaniu osobowości dziecka.

Program zajęć:

Zajęcia prowadzone są na podstawie programu Ireny Koźmińskiej,   Elżbiety Olszewskiej "Z dzieckiem w świat wartości". Na zajęciach omawiana jest w przystępny sposób, zwłaszcza dla młodego człowieka, tematyka podstawowych wartości: Szacunek, Uczciwość, Odpowiedzialność, Odwaga, Samodyscyplina, Pokojowość, Sprawiedliwość, Szczęście, Optymizm, Humor, Przyjaźń i Miłość, Solidarność, Piękno, Mądrość.

Czas trwania: 15 spotkań x 1 godz.

 

4. Trening kontroli złości i umiejętności społecznych

Cele zajęć:                          

1.Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci:

 • zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • współdziałanie w grupie podczas zabawy i pracy,
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

·        2.Wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:

 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,
 • rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną.
3.Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:
 • zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,
 • zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,
 • uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.

 

·        Program zajęć:

Zajęcia wstępne poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z wyrażaniem złości, agresją i przemocą. Dzieci uczą się innego spojrzenia na złość. Złość jest jedną z sześciu podstawowych emocji. Nie jest ani zła, ani dobra. Złość jest sygnałem alarmowym, który mówi nam, że jakieś nasze potrzeby, cele nie zostały osiągnięte. Cała sztuka by nauczyć się analizować przyczyny złości i kontrolować jej narastanie. Wówczas możemy podjąć działania zaradcze, to znaczy podjąć działania, które pomogą nam rozwiązać trudną sytuację w sposób akceptowany społecznie.

Co się dzieje ze złością, gdy jej nie kontrolujemy - niestety zaczyna nami rządzić i wówczas może przeradzać się w zachowania agresywne, przemocowe. Dlatego bardzo ważne jest, by dzieci poznały jak najwięcej sposobów wyciszania złości i świadomie w trudnych sytuacjach wybierały odpowiednio jeden z nich. Kolejne zajęcia poświęcone są utrwalaniu kroków kontrolowania złości. Natomiast w trudnych sytuacjach nie wystarczy jedynie wyciszać złość. Należy również nauczyć się podejmowania decyzji dotyczącej rozwiązania trudnej sytuacji. Dlatego też, w kolejnym kroku, uczestnicy poznają nieagresywne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poprzez ćwiczenie umiejętności społecznych związanych m.in. z obroną swoich praw.

Ostatni etap pracy grupy to zakończenie jej funkcjonowania, podsumowanie nabytych umiejętności, udzielenie sobie pozytywnych wzmocnień.

 

Czas trwania: 10 spotkań x 1 godz. lub 30 spotkań x 1 godz.